Kinderpsychiatrisch onderzoek

Doelstelling: 
Het in kaart brengen van de ontwikkeling van een kind/jongere in relatie tot zijn/haar omgeving. 
We zien het diagnostisch proces als een dynamisch gegeven. Een onderzoek is vaak een momentopname en nog veranderlijk in de tijd. We hebben oog voor de interactie tussen contextuele factoren en kindfactoren.


Doelgroep:  
Dr. Staelens: 5-11 jaar bij opstart
Dr. Van Den haute/ Dr. De Meulenaere: 6- 16 jaar bij aanmelding


Aanmelding: 
Er dient een eerste inschatting gemaakt te worden door een huisarts/ kinderarts/ kinderneuroloog. Indien zij inschatten dat meer kinder- en jeugdpsychiatrische gespecialiseerde zorg aangewezen is, kan u met  een doorverwijsbrief van hen bij ons terecht (als onze capaciteit dit toelaat).


Werkwijze (minimum 6 contactmomenten)
Intakegesprek met ouders/voogd, al dan niet in aanwezigheid van het kind/de jongere
Huidig functioneren op verschillende levensdomeinen (afgenomen samen ouders)
Individueel gesprek of spelobservatie met het kind
Ontwikkelingsanamnese (afname met ouders)
Gezinsanamnese (afname met ouders)
Adviesgesprek met ouders en / of kind/jongere
Optioneel een schoolobservatie
Optioneel kan bijkomend onderzoek aangevraagd worden bij de andere teamleden of externe hulpverleners. In een multidisciplinair overleg worden de resultaten besproken.  
Er worden ook steeds vragenlijsten meegegeven. 


Tarieven: 
Als artsen zijn we volledig geconventioneerd en passen we de tarieven toe zoals bepaald door het RIZIV. 


Algemene info:
Een kinder- en jeugdpsychiater is gebonden aan de Belgische wetgeving en de deontologische code van de Orde van Artsen. Belangrijk hierbij is de toestemming van beide (juridische) ouders voor hulpverlening aan een minderjarige, of van de bekwame minderjarige zelf.
Een kinder- en jeugdpsychiater werkt binnen het beroepsgeheim. Er kan énkel mits toestemming, informatie over diagnose en behandeling verstrekt worden aan derden, met uitzondering van risicosituaties.
In het kader van echtscheiding of ouderschapsbemiddeling wordt er geen verslaggeving opgemaakt voor gerechtelijke procedures.
Er is geen 24 uur / 7 dagen psychiatrische permanentie beschikbaar in deze praktijk.