logo

Gedragstherapie

speltherapie

Gedragstherapie is een vorm van psychotherapie waarbij men ervan uitgaat dat hoe we denken, voelen en doen voor een groot deel gebaseerd is op onze leergeschiedenis. Doorheen onze leergeschiedenis hebben we namelijk heel wat ervaringen opgedaan die van invloed zijn op hoe we onszelf, de wereld en onze toekomst betekenis geven. Deze betekenisverlening bepaalt verder ons gedrag, met alle aangename en minder aangename gevolgen van dien.

In de gedragstherapie wordt dit gedrag gebruikt als aanknopingspunt om inwendige processen zoals denkschema’s en emoties in kaart te brengen. Ook onderzoeken we welke omgevingsfactoren het gedrag uitlokken en in stand houden. Zo zien we waar de struikelblokken liggen en kunnen we oplossingen bedenken om hier anders mee om te gaan. Op die manier kan, naast iemands manier van betekenisverlening, ook het actuele gedrag veranderen.

Hoewel de geschiedenis van een persoon een belangrijke rol speelt in de betekenisverlening blijven we daar toch niet al te lang bij stilstaan. Het gaat er immers om het gedrag in het hier en nu te veranderen. Steeds wordt dan ook de terugkoppeling gemaakt naar het heden.

Als gedragstherapeuten gaan we aan de slag met het kind én de ouders om aan de hand van gedrags- en cognitieve technieken hulpmiddelen aan te leren om de problemen zelf aan te pakken. Het doel van de therapie is het kind en de ouders in staat stellen de problemen zelfstandig te hanteren.

De behandeling kan bestaan uit individuele behandeling van het kind/jongere, uit ouderbehandeling, of uit een combinatie van beiden. Dit is afhankelijk van de problematiek en de leeftijd van het kind. De te behandelen thema's of problemen worden samen met de cliënt besproken.

Het advies kan ook leiden tot een doorverwijzing, indien blijkt dat wij niet de nodige expertise hebben.

De eigenlijke behandeling kan bestaan uit gesprekken, vaardigheidstraining, therapie via spel, ouderbegeleiding,… en dit duurt zolang dit nodig, gewenst en/of mogelijk is. Elke therapie verloopt op maat van de cliënt.

In de gedragstherapie wordt uitvoerig het belang van wetenschappelijk onderzoek benadrukt. We streven ernaar de therapie zo veel mogelijk te baseren op wetenschappelijk onderbouwde inzichten waardoor de therapie ook zo kort mogelijk wordt gehouden.