logo

Speltherapie

speltherapie

In de praktijk kunnen kinderen vanaf 3 jaar tot ongeveer 12 jaar en hun ouders/opvoeders terecht voor de behandeling van emotionele moeilijkheden (angst, boosheid, depressie,verwerking van moeilijke gebeurtenissen,…) en sociaal-relationele moeilijkheden (pesten, verstoorde ouder-kind relatie, moeilijkheden die kunnen ontstaan na scheiding, in nieuw samengestelde gezinnen, pleeggezin, adoptie,…)

De therapie wordt gegeven vanuit een systeemtheoretisch kader. Systeemtheorie bekijkt mogelijkheden en moeilijkheden van mensen binnen bredere systemen en verbanden waarin mensen leven. (Komt het probleem voor op school, thuis, …? Gaat het soms beter?, Ziet iedereen het probleem?,…)

Als methode worden spel en speelsheid gebruikt. Kinderen ‘spreken ’immers vaak door te spelen.

Ouders/opvoeders kunnen kinderen zelf telefonisch aanmelden, zij kunnen ook doorverwezen worden via een huisarts, een CLB-medewerker,…

Tijdens de telefonische aanmelding wordt een afspraak gemaakt met de ouders/opvoeders voor een eerste gesprek. In dit gesprek verkennen we de mogelijkheden en moeilijkheden van het kind. Wanneer speltherapie zinvol lijkt, worden drie sessies met het kind afgesproken. Na drie sessies volgt een evaluatiegesprek en worden bijkomende sessies afgesproken.