logo

Dominique Staelens

Dominique Staelens

Contact

0478 18 39 04

Kinder- en jeugdpsychiater

Maandag tem vrijdag

Werkwijze

Er wordt na telefonische aanmelding steeds gestart met een verkennend gesprek met de ouders of opvoeders om de doelstelling van diagnostiek of behandeling duidelijk te maken voor beide partijen. Er wordt onderzocht of de vraag van de ouders overeenkomt met wat geboden kan worden. Eventuele verslaggeving van vroegere hulpverlening wordt samen bekeken en de meerwaarde van een bijkomend onderzoek wordt onderzocht. Wanneer verder diagnostisch onderzoek geïndiceerd is, volgt een gesprek met het kind/ de jongere om ook voor hem/haar de doelstelling duidelijk te maken en zijn/haar medewerking hierbij te stimuleren. Een diagnostisch onderzoek gebeurt vaak multidisciplinair, d.i. in samenwerking met andere hulpverleners. Voor een diagnostisch onderzoek is een doorverwijzing door een huisarts of kinderarts noodzakelijk. Medicamenteuze behandeling wordt eveneens geboden op indicatie en binnen een breder behandelplan. Ouder- en kindgesprekken ikv psychoëducatie kunnen eveneens aangeboden worden. Na diagnostiek kunnen ook overlegmomenten met de verschillende zorgverleners om zorg rond een kind/jongere te coördineren ,geboden worden tot 4 maal per behandeljaar.

Interessegebieden

Diagnostiek bij kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen, emotionele en gedragsproblemen, waar geïndiceerd in samenwerking met andere disciplines (psychologen, logopedisten, psychomotoor therapeuten,…). Medicamenteuze behandeling van kinderen en jongeren binnen een breder behandelplan.

Aanmeldingsleeftijd kleuters en lagere schoolkinderen