logo

Elfi Van den haute

Elfi Van den haute

Contact

0472 98 26 07

Best bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 08u30 tot 09u00 en van 12u30 tot 13u30. Indien het niet haalbaar is om op deze momenten te bellen, wordt er enkel teruggebeld indien een bericht wordt ingesproken.


Consultaties gaan door op de volgende momenten en locaties:

Maandagvoormiddag en dinsdagvoormiddag: Boomstraat

Woensdagnamiddag (op oneven weken), donderdagvoor- en namiddag: Kouterdreef 11/001

Maandagnamiddag en dinsdagnamiddag: preferentiële momenten voor overleg op verplaatsing

Werkwijze

Onderzoek en behandeling worden beschouwd als een proces van samen zoeken naar verheldering, betekenis en oplossingen. Het is aan te raden bij zorgen dit eerst te overleggen met uw eerstelijns hulpverlener (huisarts) of CLB, kinderarts. Voor onderzoek is bovendien een verwijsbrief nodig van één van voorgenoemde artsen.

Er wordt na telefonische aanmelding gestart met (een) verkennend(e) gesprek(ken). Indien gewenst kan dit eerst met de ouders/opvoeders alleen gebeuren. Eerst worden de doelstellingen verduidelijkt. Bij aanmelding dient de identiteitskaart van kind/jongere meegebracht te worden voor start van het medisch dossier of een klevertje van de mutualiteit.

Gegevens van vorige onderzoeken en behandelingen worden zoveel mogelijk geïntegreerd in dit proces. Er wordt onderzocht welk aanbod het best is afgestemd op de noden en er wordt ook bekeken of andere hulpverleners als bijkomende partners aangewezen zijn.

Wanneer verder diagnostisch onderzoek geïndiceerd is, volgt een gesprek met het kind/ de jongere, indien deze nog niet betrokken was, om ook zijn/haar doelstellingen of hulpvraag te exploreren. Een diagnostisch onderzoek gebeurt vaak multidisciplinair, d.i. in samenwerking met andere hulpverleners.

Na een diagnostische fase kunnen ook overlegmomenten met de verschillende zorgverleners en ouders geboden worden tot 4 maal per jaar. Deze overlegmomenten dienen om de zorg rond een kind/jongere te coördineren of op elkaar af te stemmen. Medicamenteuze behandeling wordt eveneens geboden, weliswaar binnen een breder behandelplan. Therapeutisch kan een ouderbegeleiding volgens de principes van geweldloos verzet en nieuwe autoriteit geboden worden.

Opleiding

  1. Kinder- en jeugdpsychiater
  2. Opleiding geweldloos verzet/nieuwe autoriteit.

Interessegebieden

Diagnostiek bij kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen, emotionele en gedragsproblemen, waar geïndiceerd in samenwerking met andere disciplines (psychologen, logopedisten, psychomotoor therapeuten,…).

Medicamenteuze behandeling van kinderen en jongeren binnen een breder behandelplan.

Ouder/contextbegeleiding waarbinnen de principes van geweldloos verzet/nieuwe autoriteit worden geïntegreerd.